top of page
Colorful Balls _edited.jpg

Ochrona danych osobowych

 
 
Nadrzędnym celem IT.HR jest zapewnienie poufności danych naszych klientów, pracowników i kandydatów do pracy oraz przejrzystość w ich przetwarzaniu.
Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych:
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz .Urz. UE L 119 z 4.5.2016; dalej jako: RODO;
 • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 4 kwietnia 2017 r. dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679; WP 248/17;
 • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 13 grudnia 2016 r. dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’), WP 243/16, zrewidowane
  w dniu 5 kwietnia 2017 r.;
 • ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.; dalej jako: Kodeks pracy.
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest spółka:
IT.HR Ltd. z siedzibą w Kemp House, 152-160 City Road, London, EC1V 2NX, company number – 122 54 898, Companies House submission number – 12254888, zwany dalej Administratorem.
 
SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH
 • Bezpośrednio od Podmiotów Danych w momencie prowadzenia procesów rekrutacyjnych, najczęściej przy pierwszym kontakcie zarówno drogą elektroniczną (formularze rekrutacyjne, zgłoszenia e-mail, zgłoszenia poprzez tablice ogłoszeń, stronę firmową www.ithr.pl oraz konto kandydata) oraz drogą telefoniczną (zaproszenie do procesu rekrutacyjnego, wywiad telefoniczny, złożenie oferty)
 • Bezpośrednio od Podmiotów Danych podczas realizacji programów poleceń
 • Bezpośrednio od podmiotów Danych w momencie zatrudnienia pracownika (formularze zatrudnienia, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, B2B, skierowania na badania lekarskie)
 • Bezpośrednio od Podmiotów Danych w momencie przystępowania do programów Benefitowych oraz szkoleń wewnętrznych
 • Pośrednio, w ramach udostępnienia danych przez innych administratorów na podstawie przepisów prawa lub w jako procesor w ramach powierzenia dla realizacji celów wskazanych przez innego administratora
 • Pośrednio, w ramach wzajemnego udostępniania danych przez partnerów biznesowych, klientów i usługodawców, w tym danych kontaktowych reprezentantów stron umów
 
MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), na ściśle zabezpieczonych serwerach. Każda operacja przesyłania i przetwarzania danych osobowych jest wykonywania zgodnie z obowiązującym prawem. 
 
ZASADNICZE KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY
 • kandydaci do pracy
 • pracownicy tymczasowi zatrudnieni w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
 • pracownicy zewnętrzni świadczący pracę lub wykonujący usługi u Klienta
 
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W OPARCIU O KTÓRE DZIAŁAMY
 • zgody kandydatów do pracy oraz pracowników na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 • wykonanie umowy oraz realizacja umowy z Klientem – art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • realizacja umów oraz obowiązków podmiotu zatrudniającego, wynikających z przepisów prawa pracy, w tym także obowiązków agencji pracy tymczasowej wynikających
  z przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • prawnie uzasadniony interes IT.HR Ltd – art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 
PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH
Informujemy, że wszystkim Podmiotom Danych, których dane pozyskujemy bezpośrednio przysługuje:
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą: e-maila: rodo@ithr.pl lub za pomocą telefonu: +48  , drogą pocztową: IT.HR, London  Kemp House,152-160 City Road, London, EC1V 2NX lub osobiste zgłoszenie do siedziby IT.HR Ltd.
 
 • Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w przypadku podmiotów danych, których dane zostały uzyskane bezpośrednio od podmiotów, których dane dotyczą – także prawo do przenoszenia danych
 • Cofnięcie zgody oraz wniesienie żądania odnośnie praw wymienionych wyżej jest możliwe za pomocą poczty elektronicznej: rodo@ithr.pl
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne, wszystkim Podmiotom Danych przysługuje PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORAGNU NADZORCZEGO Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe, w zależności od celu i podstawy prawnej, możemy przekazywać częściowo lub w całości innym podmiotom. Odbiorcami danych osobowych najczęściej są:
 • klienci Administratora, w tym przede wszystkim podmioty poszukujące kandydatów do pracy
 • usługodawcy – podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu i wg naszych wskazówek oraz w ściśle określonym przez nas celu
 • dostawcy usług infrastrukturalnych, technicznych i konserwacyjnych
 • instytucje publiczne – którym dane przekazywane są na podstawie przepisów prawa
 • firmy audytorskie, doradcy podatkowi, kancelarie prawne i inne
 
OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH
 • W przypadku rekrutacji okres retencji danych osobowych w naszej organizacji został określony wg kryterium czasu trwania projektów rekrutacyjnych, co oznacza, że dane osobowe Podmiotów Danych będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po zakończeniu procesu rekrutacji dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. F RODO.
 • Polityka weryfikacji ważności zgód określa wewnętrzny okres retencyjności na 3 lata i po tym okresie Administrator będzie wysyłał ponowne zapytanie do Podmiotów Danych, dotyczące aktualizacji zgody.
 • W przypadku obszarów związanych z zatrudnieniem Administrator stosuje okres retencji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W przypadku danych przetwarzanych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, poza stosunkiem umownym, dane przetwarzamy tak długo, jak długo mamy uzasadniony interes.
 INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych osobowych, dlatego w ramach działalności jako Administrator powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą e-maila: rodo@ithr.pl za pomocą telefonu: +48 736224790, drogą pocztową: Kemp House,152-160 City Road, London, EC1V2NX
mi w obowiązujących przepisach prawnych:
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz .Urz. UE L 119 z 4.5.2016; dalej jako: RODO;
 • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 4 kwietnia 2017 r. dotyczące oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679; WP 248/17;
 • wytycznymi Grupy Roboczej Art. 29 ds. Ochrony Danych z 13 grudnia 2016 r. dotyczące inspektorów ochrony danych (‘DPO’), WP 243/16, zrewidowane
  w dniu 5 kwietnia 2017 r.;
 • ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • ustawą z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tekst jedn.: U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.; dalej jako: Kodeks pracy.
 
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych jest spółka:
IT.HR Ltd. z siedzibą w Kemp House, 152-160 City Road, London, EC1V 2NX, company number – 122 54 898, Companies House submission number – 12254888, zwany dalej Administratorem.
bottom of page